1.
การผลิตภาพกราฟิกเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Illustrator (หลักสูตร 30 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท)
ศึกษา
2.
การผลิตภาพกราฟิกเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Photoshop (หลักสูตร 30 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท)
ศึกษา
3. การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแแกรม Page Maker (หลักสูตร 30 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท)
  ศึกษา
4. การออกแบบสิ่งพิมพ์ขั้นปฏิบัติการ (หลักสูตร 60 ชั่วโมง ค่าสมัคร 310 บาท)
  ศึกษา