แผนกวิชาช่างพิมพ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพช่างพิมพ์ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรระยะสั้น
2. หลักสูตร ปวช. ทวิภาคี สาขางานพิมพ์
 
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิภาคี สาขางานการพิมพ์
 
เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น มีรายวิชาดังนี้คือ
การผลิตภาพกราฟิกเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Illustrator (หลักสูตร 30 ชั่วโมง)
การผลิตภาพกราฟิกเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Photoshop (หลักสูตร 30 ชั่วโมง)
การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Page Maker (หลักสูตร 30 ชั่วโมง)
การออกแบบสิ่งพิมพ์ขั้นปฏิบัติการ (หลักสูตร 60 ชั่วโมง)